Støtte

 

InfinIT hjælper både med at søge midler til mindre og større projekter.

Den Centrale Pulje til Fokuserede Matchmakingaktiviteter

InfinITs pulje til matchmakingaktiviteter har til formål at understøtte mere fokuseret matchmaking end den, der finder sted i de øvrige aktiviteter i netværket. Dette kan blandt andet være i form af prototypeudvikling, proof-of-koncept, konceptudvikling eller problem-/løsningsorienterede workshops.

Hvem kan søge?
Midlerne kan søges af InfinITs partnere, og de kan bevilges til InfinIT partnere og i nogle tilfælde andre vidensinstitutioner. Der bevilges ikke midler til private virksomheder. Midlerne bevilges af InfinITs ledelse, og der tilstræbes en ligelig fordeling imellem det brede felt af fagligheder, InfinIT repræsenterer.

Kriterier
Kriterier for at modtage bevilling:

  • Aktivitetens emne ligger inden for InfinITs faglige område
  • Der deltager minimum to vidensinstitutioner i aktiviteten, heraf én fra InfinITs partnerkreds
  • Ved ansøgt statslig finansiering over 40.000 kr. er der givet skriftligt tilsagn fra minimum 2 private virksomheder om 125% medfinansiering
  • Ved ansøgt statslig finansiering under 40.000 kr. vedlægges budget for 125% medfinansiering
  • Der er udfyldt en handlingsplan (skema udleveres af sekretariatet) for aktiviteten.

Aktiviteterne skal have fokus på at styrke innovation og vækstpotentiale i InfinITs målgruppe, samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og vidensinstitutioner.

Der stilles derfor følgende krav:

  • Aktiviteterne skal bidrage til opfyldelse af netværkets mål
  • Aktiviteterne skal understøtte udvikling af ny viden samt formidling og nyttiggørelse af forsknings- og vidensinstitutionernes viden, med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov
  • Aktiviteterne skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
  • Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds
  • Aktiviteterne må ikke have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder eller virke konkurrenceforvridende.


Hvor meget?
Den Centrale Matchmakingpulje har 2.230.000 kr. at udmønte i perioden 1/7 2014-30/6 2018.

Hvornår og hvordan?
Midlerne vil blive uddelt 2 gange pr. år (før jul og før sommerferie), og der uddeles midler 6 gange i alt. Der vil blive tilstræbt en ligelig fordeling af bevilgede midler over de 6 uddelingsrunder. Enkeltansøgninger støttes med max 180.000 kr.

Præcis dato for aflevering af ansøgninger oplyses af sekretariatet til InfinITs partnere senest en måned før ansøgningsfrist.

Kontakt
Spørgsmål ang. indhold og samarbejde: Laura Møller / de enkelte fokusgruppers facilitator.
Spørgsmål ang. økonomi og formalia: Susan K. Kristensen

 

Innobooster

Innobooster er målrettet udvikling og innovation i danske små og mellemstore virksomheder. Her kan danske virksomheder søge midler til at betale en forsker for at hjælpe med løsningen af et specifikt problem. InfinIT hjælper gerne med at finde den relevante forsker og introducere til mulighederne i et innobooster-projekt.
Rammerne er fleksible og kan tilpasses det, I har brug for i jeres firma.

Hvad:

For 250.000 kr. forskning til din virksomhed.

Hvordan:

I samarbejde med en forsker fra InfinIT udarbejder virksomheden en innovationsplan, hvor behovet for ny viden identificeres. Den nye viden skal være af en karakter, der ikke umiddelbart kan købes på det private marked.

Hvor længe:

Projektet kan vare op tll 18 måneder.

Hvad stilles af krav til firmaet:

Virksomheden skal selv skyde et beløb af samme størrelse som det ansøgte beløb ind i forløbet. Noget af beløbet kan være i form af arbejdsløn til virksomhedens egne medarbejdere, og mindst 15% af beløbet skal være i form af kontant betaling for den viden virksomheden får.

Læs mere her.

Hvordan:

Kontakt Laura Møller laura.moller@alexandra.dk og hør nærmere.

 

Kontakt

InfinIT København
Alexandra Instituttet A/S
Njalsgade 76, 3. sal
2300 København S
E-mail

InfinIT Aalborg
CISS - Aalborg Universitet

Selma Lagerlöfs Vej 300
9220 Aalborg Ø
Tlf.: +45 99 40 86 53
E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværkets aktiviteter er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og drives af et konsortium bestående af:
Alexandra Instituttet . BrainsBusiness . CISS . Datalogisk Institut, Københavns Universitet . DELTA . DTU Compute, Danmarks Tekniske Universitet . Institut for Datalogi, Aarhus Universitet . IT-Universitetet . Knowledge Lab, Syddansk Universitet . Væksthus Hovedstadsregionen . Aalborg Universitet